Přihlášku k zápisu do 1.ročníku ZŠ naleznete od 1.4. do 8.4.2022 na https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscholtice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4399#

Elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku ZŠ je intuitivní dvoukrokový formulář. V prvním kroku zákonný zástupce vyplní základní osobní a kontaktní údaje uchazeče a sebe sama a údaje potřebné k zápisu.

V druhém kroku po potvrzení osobních a kontaktních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním si zákonný zástupce vybere volný termín zápisu a dokončí registraci. Na e-mail zákonného zástupce je poté automaticky odeslána zpráva obsahující především registrační číslo uchazeče, termíny a čas zápisu, odkaz ke stažení předvyplněné vzorové přihlášky a další instrukce k zápisu, které škola vyplnila v nastavení el. přihlášky.

Mgr. Vlasta Jozífová

Od 14.3. se ve školách nebudou muset nosit roušky a respirátory. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Tento týden jede většina žáků 7. a 8. ročníků na lyžařský kurz a s nimi i naši učitelé z 2. stupně. Vzhledem k situaci bude příští týden platit pro žáky 7. a 8. tříd, kteří zůstávají ve škole, platit zvláštní rozvrh a budou spojeni do jedné skupiny. Rozvrh bude ovlivněn i v jiných ročnících, proto prosím o sledování aktuálního rozvrhu v Bakalářích.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k ukončení karantén se vrací naše školní družina od 8.3.2022 k normálnímu provozu a původnímu rozdělení do oddělení, a to včetně ranní družiny.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Základní škola Choltice, okres PardubiceZákladní škola Choltice, okres Pardubicevyhlašuje Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce bude na naší škole probíhat v pátek 8.4. 2022 od 13:00 do 17:00. Podrobnější informace k organizaci zápisu zveřejníme koncem března.

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu, ale s vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku.

Organizace a průběh zápisu

1. formální částzákonný zástupce dítěte podává žádost o přijetí (zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat) – tuto část bude možno zařídit online (přes internetovou aplikaci). Zákonný zástupce uvede tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).
  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • telefonní spojení či e-mailovou adresu

Zákonný zástupce dítěte je poté povinen ve škole předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) – občanský průkaz a rodný list dítěte.

2. motivační část - cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Pro organizaci zápisu je vyhláškou o základním vzdělávání stanoveno, že rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut. Pokud škola připraví i jiné aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobné herním činnostem, může být tato doba nejvýše 60 minut. Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte je doporučeno Desatero pro rodiče předškolního věku uvedené v RVP PV (viz příloha).

 

V Cholticích 22.2.2022                                                                                  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy