1. Od 4.1.2021 mají žáci 1.-2. ročníků prezenční výuku ve škole dle platných rozvrhů. Školní jídelna pro ně vaří, všichni mají obědy přihlášené. Pokud nemáte o obědy zájem, je třeba je odhlásit na www.strava.cz. Škola bude pro žáky otevřena od 7:15 (pro družinu od 6:00), vyučování začíná v 7:40, žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat hygienické zásady a nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. i v ŠD), doporučujeme min. 2 roušky na den a sáček na odkládání použité roušky, žáci budou v ŠD rozděleni do 4 oddělení ŠD – dle tříd. Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání. Nebude se zpívat a cvičit – místo toho doporučujeme procházku a pobyt na čerstvém vzduchu.
 2. Od 4.1.2021 se žáci -9. ročníků vzdělávají distanční formou výuky.
 3. Žáci 3.–4. ročníku stupně mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku). Ostatní předměty nejsou online, ale jejich výuka pokračuje dál – bude zadávána práce. O přesném rozvrhu výuky informuje třídní učitelka.
 4. Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se nevyučuje TV, VV, Pč, HV a volitelné předměty, ale bude z nich zadávána práce.
 5. Online výuka bude vedena přes Teams, zde je možno zadávat i úkoly a využívat testy. Pokud se žák nezúčastní online výuky, musí ho zákonný zástupce omluvit (přes Bakaláře, omluvenky eviduje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel) a bude mu určen náhradní způsob výuky. Docházka se eviduje v Bakalářích.
 6. Všechny úkoly budou zadávány přes Bakaláře.
 7. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní klasifikovat.
 8. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:
  • mají ho přihlášený,
  • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
  • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

   Obědy jsou žákům na distanční výuce odhlášeny hromadně, kdo má zájem, přihlásí si je na www.strava.cz!
 1. Škola opět nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety. Pokud budete mít zájem, je možné je zapůjčit zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a podepsání smlouvy o výpůjčce. Prosíme o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 734 579 103 (Iva Sedláčková), popř. 724 339 112 (Vlasta Jozífová).
 2. Pokud žáci nemají možnost při distanční výuce využívat výpočetní techniku (PC, tablet, telefon aj.), domluví se s učiteli a mohou odevzdávat práci v písemné podobě do schránky školy (u hlavního vchodu) nebo po návratu do školy (dle domluvy s vyučujícím). Stejně tak si mohou (po předchozí domluvě) ve škole vyzvednout zadávanou práci a úkoly.

Tímto se zrušuje předchozí Pokyn k distanční výuce.
Platnost: 30.12.2020
Účinnost: 4.1.2021

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Vzhledem k nařízení vlády jsou prodlouženy vánoční prázdniny. Končíme tedy 18.12.2020. Výuka bude tento den ukončena po 4. vyučovací hodině. Ve dnech 21.12.2020-3.1.2021 bude tedy volno. To znamená, že v těchto dnech nebude prezenční ani distanční výuka, školní jídelna i družina nejsou v provozu.

Vyučování opět začne 4.1.2021. Pokud nedojde ke změně podmínek, budeme pokračovat ve stejném režimu jako nyní. To znamená prezenční výuka celého prvního stupně a 9. ročníků a střídavá výuka 6. - 8. ročníků. Ve škole začnou 4.1.2020 prezenčně 6. a 8. ročníky.

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

PF2021

 

1. odd. - 36 (1.A - 21, 1.B - 15) – p. Zářecká, p. Kubová
2. odd. - 21 (2.A) - p. Horáková
3. odd. - 19 (2.B) - p. Bornová
4. odd. - 31 (3.A - 15, 3.B - 16) – p.Jiřišťová, p. Ugrinová
5. odd. - 8 (4.A - 1, 4.B - 7)- v klubovně – p.Licková, při vyzvedání dětí volejte prosím 604186489, není zde zaveden vnitřní telefon

Vzhledem k tomu, že bude klubovna využívána jako další oddělení školní družiny, budou žáci, kteří čekají během volné hodiny ve škole, trávit tento čas v šatnách (popř v aule, u piána či v klubovně). Po vyučování a obědě žáci, kteří nechodí do družiny, ihned opouštějí budovu školy.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na naše žáky.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

 1. Od 30.11.2020 je stálá prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročníky, tato prezenční výuka je povinná,
 2. rotační výuka pro 6. – 8. ročníky, vzhledem k situaci budou od 30.11. nastupovat žáci 7. ročníků (tj. 7.A i 7.B), v týdnu od 7.12. budou ve škole žáci 6.A, 6.B a 8.A, prezenční i distanční výuka je pro dané ročníky povinná,
 3. školní jídelna – k sezení jsou stoly po 4 (u jednoho stolu budou pouze žáci z jedné třídy), nesmí být přítomno více osob než je míst k sezení, žáci na distanční výuce mají také možnost odebrat oběd (stále stejným způsobem – do jídlonosiče, příchod jen okolo školní jídelny), žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace potravy,
 4. pokud není možné dodržet hodinovou dotaci pro některé oblasti švp v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude realizován - prosím o důkladné sledování aktuálních rozvrhů (hlavně u volitelných předmětů),
 5. možnost individuálních konzultací ve škole (1 žák a 1 pedagog, možná přítomnost rodiče), o organizaci rozhoduje ředitel školy,
 6. nutnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole, je vhodné mít sebou 2-3 roušky na den (a sáček na jejich odložení),
 7. vstup cizích osob do školy je povolen jen v důvodných případech,
 8. je zakázán zpěv a sportovní činnost - TV a HV budou řešeny náhradním způsobem,
 9. v rámci ŠD je možné spojit v jednom oddělení žáky z 1 ročníku (pokud to jinak nelze).

Žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce, budou mít automaticky přihlášené obědy. Pokud o jídlo nemáte zájem, odhlašte si ho prosím na www.strava.cz.

Děkujeme za Vaši spolupráci během distanční výuky a těšíme se na naše žáky.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Od 18.11.2020 přecházejí 1. a 2. ročníky základních škol k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně. Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit dle platného rozvrhu. Škola bude otevřena ráno od 7:15 (pro ranní družinu od 6:00). Žáci po převléknutí a přezutí odcházejí rovnou do svých kmenových tříd. Vyučování začíná v 7:40. Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách žáků. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem). Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání a dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti.

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Školní jídelna bude i nadále vařit. Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, případné odhlášky je nutno provést přes www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:

 • mají ho přihlášený,
 • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
 • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

Dále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupin, každá třída bude v jednom oddělení družiny.

Žáci, pracovníci školy a jiné osoby mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol; totéž platí u družiny. Stejně tak ve školní jídelně jsou strávníci povinni mít po celou dobu nasazenou roušku vyjma konzumace jídla a pití. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili 2-3 čistými rouškami a sáčkem na odložení použitých roušek.

Těšíme se na naše žáky.​ S přáním hezkého dne,
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy