Výchovná poradkyně

  Mgr. Zuzana Vyhnálková
    email.png  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Konzultace výchovné poradkyně

  Mgr. Zuzana Vyhnálková – čtvrtek 10:30 - 11:15, pátek 12:30 - 12:55 a dle dohody

  Konzultace školní psycholožky

  Konzultace školní psycholožky budou v těchto termínech:  16.10., 20.11., 18.12.2023, 22.1., 19.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6. 2024. - vždy od 14:00 hod.
  V případě zájmu a pro podrobnější informace kontaktujte prosím výchovnou poradkyni Mgr. Zuzanu Vyhnálkovou (tel. 733 715 073).

   

  Nové informace vycházejícím žákům a jejich rodičům

  Mgr. Zuzana Vyhnálková, VP

  Prevence sociálně-patologických jevů

  Plán akcí na školní rok 2015-2016 v rámci Minimálního preventivního programu

  1. Besedy s Městskou policií Přelouč pro 1.- 9.třídu školy- dle přiloženého rozpisu.
  2. Účast na přednášce Láska ano, děti ještě ne, zajištěné společností Gynprenatal Ostrava – žáci 8. a 9. třídy-prosinec 2015.
  3. V hodinách Výchova ke zdraví bude realizován projekt Kouření a já /dle manuálu-6 lekcí /.
  4. Spolupráce se Zdravotním ústavem v Pardubicích /zapůjčení DVD a pomůcek/.
  5. Návštěva a beseda v DROP IN centru v Praze - 9.tř .- prosinec.
  6. Beseda pro dívky 6.a7.tř. Čas proměn společnosti Procter Gamble a zajištění hygienických pomůcek pro dívky z 6. ročníku - dle dohody.
  7. Účast na soutěži Právo na každý den.

  Tento plán bude aktualizován dle nabídky různých institucí během roku.

  V Cholticích 29.8.2015: Mgr. Božena Špilínková, Protidrogový preventista

   

  Výchovné poradenství

  Cílem výchovného poradenství je poskytovat podporu a působit k optimalizaci vzdělávacího systému. Cílovou populací jsou děti a mládež od 3 do 18 let, jejich rodiče, učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Poradny rovněž spolupracují s odbory péče o dítě, s lékaři, především s pediatry a dětskými psychiatry či dalšími specialisty (zvláště v případě postižených dětí), případně se soudy. Poradenská zařízení poskytují odbornou pomoc:

  • při řešení osobních problémů jednotlivých žáků
  • při prevenci, zjišťování a řešení obtíží a problémů psychického a sociálního vývoje dětí a mládeže v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu
  • při volbě povolání a profesionální orientaci
  • při prevenci sociáně patologických jevů

  Specifické poruchy učení a chování

  Specifické vývojové poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání dovedností jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, psaní, matematické usuzování, počítání.

  Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se může porucha vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí ( např. kulturní zvláštnosti), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů.

  Specifické poruchy učení jsou nazývány vývojovými z toho důvodu, že se objevují jako vývojově podmíněný projev. Tyto poruchy však provázejí člověka až do dospělosti. Nejsou ani primárně spojeny se smyslovým handicapem jedince a se snížením nebo opožděním rozumového vývoje. Právě proto jsou označovány jako specifické – z důvodu jejich odlišení od poruch nespecifických, způsobených například smyslovým handicapem či celkovým opozděným vývojem intelektových schopností, častou absencí ve škole z důvodu nemoci, záškoláctví apod. Tyto nespecifické poruchy učení jsou nazývány termínem „nepravé dyslexie“, čili pseudodyslexie.

  Nejčastější primární příčinou poruchy učení je lehká mozková dysfunkce, která je spojena s mírnými odchylkami funkce CNS. Přitom inteligence není porušena.

  K odchylkám ve funkci CNS dochází většinou na základě drobného poškození mozku v raných vývojových obdobích – před porodem, při porodu a po něm. Také se může projevit vliv genetických odchylek a někdy se příčinu nepodaří odhalit vůbec.

  Mezi specifické vývojové poruchy učení patří:

  Dyslexie – porucha čtení

  Dyslexie je nejznámější pojem z celé skupiny specifických vývojových poruch učení.Tento pojem je nejstarší a porucha čtení, která se pod ním skrývá, nejnápadněji ovlivňuje školní prospěch. Úroveň čtení je obvykle výrazně nižší než všeobecná inteligence.

  Dysgrafie – porucha psaní

  Dysgrafie se projevuje obtížemi se zapamatováním si tvaru písmen, obtížemi v napodobení písmen, kvalitou písma, která s množstvím klesá, písmo se stává nečitelným.

  Dysortografie – porucha pravopisu

  Dysortografie se často vyskytuje v kombinaci s předchozími poruchami. Nepostihuje celou oblast gramatiky, ale jen tzv. specifické jevy – vynechávání interpunkčních znamének (háčky, čárky, tečky). Jedinci s poruchou pravopisu nerozlišují rozdíl ve slabikách di-dy, ti-ty, ni-ny, přidávají, zaměňují, vynechávají písmena ve slovech či celé slabiky, nedokáží aplikovat mluvnická pravidla, která mají naučena. Mají výrazně porušený jazykový cit.

  Dyskalkulie – porucha matematických schopností

  Dyskalkulie se vyskytuje izolovaně, ale někdy i v kombinaci s předchozími poruchami. Spočívá v poruchách předčíselných představ, tzn. třídění prvků dle tvaru, barvy, velikosti, určování počtu prvků aj. Děti mívají ve škole potíže v číselných představách (smysl číslovek, řazení čísel aj.), ve struktuře čísla, hodnotě číslice v čísle, nejsou schopny provádět matematické operace s číslem, mívají poruchu zrakové či sluchové paměti pro čísla, špatnou orientaci v čase a prostoru.

  Dyspinxie – specifická porucha kreslení

  Dyspraxie – specifická porucha motoriky

  Dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

  Častým následkem nepodchycených poruch učení bývají poruchy chování, které mají neblahý dopad hlavně na druhém stupni základní školy. Praxe ukazuje, že pokud se povede získat pro spolupráci rodiče žáka se specifickými poruchami učení, náprava i celkové prospívání žáka je mnohem lepší.

  ADHD

  ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha (HKP) patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40-50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4-5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.

  Na vzniku ADHD se přibližně z 80 % podílí dědičnost. V ostatních případech při vzniku poruchy přispívá různou měrou problémové těhotenství, prenatální vystavení alkoholu a tabákovému kouři, předčasný porod s výrazně nižší vahou novorozeněte, extrémní množství olova v těle a poranění prefrontální kůry v mozku po porodu. Podle některých názorů má na vznik a rozvoj hyperaktivity vliv nadměrné užívání cukru, přídatných látek nebo chinolinová žluť – od 20. července 2010 mají v Česku výrobci povinnost uvádět v případě, že výrobek obsahuje tato barviva, na obalu upozornění „může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí“, nadměrného sledování televize nebo špatného zvládání dítěte rodiči. ADHD je porucha typická neurovývojovým opožděním s odchylkami ve vývoji centrální nervové soustavy a porušenou regulací na úrovni neurotransmiterových systémů . Tímto jsou pak ovlivněny prakticky všechny kognitivní funkce. Vyšetření MRI prokazuje zmenšený objem mozku, mozečku, bazálních ganglií vpravo a corpus callosum vpravo. ADHD jsou také vysoce rizikovým faktorem pro vznik dalších psychiatrických poruch.

  ADHD patří mezi nejprobádanější duševní a emociální poruchy. Existuje pro ni více léčebních postupů účinnějších pro větší počet lidí než v kterékoliv jiné oblasti psychiatrie.

  Co dělat a jak svému dítěti pomoci?

  Máte-li v rodině někoho, kdo trpí některou SPU nebo máte podezření na SPCH sledujte jeho vývoj. Jestliže má Vaše dítě obtíže se čtením, psaním nebo počítáním, požádejte třídního učitele o schůzku s výchovným poradcem, který vyhodnotí situaci a pomůže Vám požádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru (SPC). Podle současné legislativy si můžete vybrat, kterou poradnu chcete navštívit.

  Jakmile se objeví problémy, které zahrnují SPU je třeba s dítětem začít pracovat ve škole i doma. Aby dítě učení úspěšně zvládlo, je potřebné mu ze všech sil pomáhat. Jediný prověřený způsob, jak lze zmírnit projevy SPU, je dlouhodobá, průběžná práce s dětmi i dospívajícími.

  Chcete-li svému dítěti pomoci, podpořte ho, rozvíjejte jeho silné stránky.

  Je na nás dospělých, abychom jim pomohli najít způsoby, jak se mohou naučit vše jako ostatní. Říká se, že lidé s těmito poruchami jsou kreativnější, lépe pracují s obrazovým materiálem, mají velmi dobrou představivost. Je mezi nimi mnoho umělců, úspěšných podnikatelů, politiků i dalších významných osobností.

   

  Upozornění pro žáky a jejich rodiče – NEBEZPEČNÉ JEVY spojené s používáním internetu a mobilních telefonů

  Informační a komunikační technologie jsou fascinující nástroje, které umožňují navazovat virtuální vztahy, vytvářet virtuální skupiny lidí, kteří by se v reálném životě nesetkali. Ne každý uživatel internetu je však důvěryhodný. Díky anonymitě uživatelů internetu lze jen velmi obtížně odhadnout, s kým komunikujeme. Z široké palety internetových nebezpečí jsem vybrala nejrozšířenější a nejnebezpečnější:

  1. KYBERŠIKANA

  Termínem kyberšikana označujeme nebezpečné komunikační jevy realizované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti ( pomocí mobilních telefonů nebo služeb v rámci internetu – ponižování, nadávání, zastrašování, vydírání a další ).

  2. KYBERGROOMING

  Termín kybercrooming označuje chování uživatelů internetu, které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. Výsledkem této schůzky může být sexuální zneužití, fyzické násilí, zneužití oběti pro dětskou prostituci...
  Je to druh psychické manipulace. Nejčastější typy obětí jsou děti s nízkou sebeúctou, děti s emocionálními problémy, děti naivní a důvěřivé.

  3. STALKING A KYBERSTALKING

  Stalking označuje opakované, dlouhodobé, systematické obtěžování, které může mít řadu forem a různou intenzitu. Pronásledovatel svou oběť dlouhodobě sleduje, bombarduje SMS zprávami, e-maily. Útočník vyvolává u oběti pocit strachu.

  Rodiče, komunikujte se svými dětmi o tom, co dělají na internetu. Uvědomte si, že i když je vaše dítě v bezpečí domova a sedí u počítače, nemusí to znamenat, že je v bezpečí. V případě, že s vaše dítě dostane do problémů spojených s kyberšikanou,…uvádím zde několik užitečných odkazů:

  www.e-nebezpeci.cz
  www.e-bezpeci.cz
  www.prvok.upol.cz
  www.napisnam.cz
  www.policie.cz
  www.bkb.cz
  www.saferinternet.cz
  www.linkabezpeci.cz
  Linka bezpečí – telefon 116 111

  Mgr. Božena Špilínková, VP

   

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality