Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat takto:

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

 1. Žádost o přijetí vyplňte online na zscholtice.czOnlinezápisdoškoly, vytiskněte a podepište. Tato online registrace bude možná v období od 1.4. od 8:00 hodin do 19.4.2021 do 20:00 hod.
 2. Zároveň se prosím na tomto odkazu objednejte i na osobní schůzku ve škole, kde přebereme Vaši žádost o přijetí a proběhne kontrola osobních údajů (Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti dle § 36 odst. 5 správního řádu – vezměte si tedy občanský průkaz a rodný list dítěte). Osobní podání žádosti bude možné 22.4. a 23.4.2021 od 12:00 do 17:00 (dle Vaší registrace - viz bod 2) za dodržení přísných hygienických pravidel.
 3. Pokud nebudete mít možnost využít online registrace k zápisu, či problém s vytištěním dokumentů, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková), nebo 724 339 112 (Vlasta Jozífová), dohodneme si s Vámi termín zápisu ve škole.

Žádost o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty k odkladu:

Žádost o odklad školní docházky – možno vytisknout v aplikaci při online registraci
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

V Cholticích 15.3.2021                                                                                  Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Od 25.2. a od 28.2. platí nové nařízení ohledně nošení roušek ve škole (Mimořádné opatření Ministersrtva zdravotnictví a výklad MŠMT). Předem děkujeme za jeho respektování:

 1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech
 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 1. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.
 2. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.
 3. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.
 4. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe.
 5. Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby
 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví dané mimořádné opatření.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosu.

S přáním krásných prázdnin, Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Dovolujeme si Vás pozvat na festival Týden mozku, který formou přednášek a bohatého doprovodného interaktivního programu představuje nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurověd. Akce je součástí celosvětové kampaně Brain Awareness Week (BAW), která si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Letošní ročník se celý uskuteční online v termínu 15. – 21. března 2021 a již tradičně ho pořádá Akademie věd ČR.

Ve všední dny na Vás a Vaše studenty čekají zajímavé přednášky předních českých odborníků, jako jsou například zakladatel festivalu v České republice prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. nebo prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. z Národního ústavu duševního zdraví. Kompletní program bude zveřejněn 8. března 2021 na festivalovém webu www.tydenmozku.cz. Vstup na veškeré akce je zdarma.

Kvůli přetrvávající epidemiologické situaci jsme se rozhodli letošní ročník uspořádat online, proto není třeba se na přednášky nebo doprovodný program nijak registrovat. Po zveřejnění programu najdete vždy u každé akce informaci, jak se k vysílání připojit. Přednášky pak bude možné pustit i ze záznamu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na e–mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se na setkání s Vámi.

   Za realizační tým Týdne mozku
Bc. Tereza Michalčáková, DiS.
odborný referent

Policie ČR se v letošním roce opět připojí ke Dni bezpečnějšího internetu. Dne 9. 2. 2021 bude v ranních hodinách vydána tisková zpráva a současně u nás na FB profilu Policie ČR poběží KYBERKINO.

Od rána budeme pravidelně po 30 minutách zveřejňovat krátká videa upozorňující na nástrahy internetu a na ochranu soukromí a identity. Budeme velice rádi, pokud by učitelé v tento den mohli ve svých on-line hodinách upozornit, popřípadě s dětmi prodiskutovat některé námi zveřejněné výukové video.

Děkujeme.

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

Základní škola Choltice, okres Pardubice hledá:

učitele/učitelku 1. stupně, nástup od 1.9.2021.

Požadujeme:

vzdělání učitelství 1. stupně, spolehlivost, hlavu plnou nápadů a nadšení

Nabízíme:

příjemné pracovní prostředí, milý kolektiv, hezkou přírodu, celý úvazek, příjemnou pracovní dobu. Více informací o naší škole na www.zscholtice.cz.

Životopisy zasílejte prosím na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy