1. odd. - 36 (1.A - 21, 1.B - 15) – p. Zářecká, p. Kubová
2. odd. - 21 (2.A) - p. Horáková
3. odd. - 19 (2.B) - p. Bornová
4. odd. - 31 (3.A - 15, 3.B - 16) – p.Jiřišťová, p. Ugrinová
5. odd. - 8 (4.A - 1, 4.B - 7)- v klubovně – p.Licková, při vyzvedání dětí volejte prosím 604186489, není zde zaveden vnitřní telefon

Vzhledem k tomu, že bude klubovna využívána jako další oddělení školní družiny, budou žáci, kteří čekají během volné hodiny ve škole, trávit tento čas v šatnách (popř v aule, u piána či v klubovně). Po vyučování a obědě žáci, kteří nechodí do družiny, ihned opouštějí budovu školy.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na naše žáky.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

 1. Od 30.11.2020 je stálá prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročníky, tato prezenční výuka je povinná,
 2. rotační výuka pro 6. – 8. ročníky, vzhledem k situaci budou od 30.11. nastupovat žáci 7. ročníků (tj. 7.A i 7.B), v týdnu od 7.12. budou ve škole žáci 6.A, 6.B a 8.A, prezenční i distanční výuka je pro dané ročníky povinná,
 3. školní jídelna – k sezení jsou stoly po 4 (u jednoho stolu budou pouze žáci z jedné třídy), nesmí být přítomno více osob než je míst k sezení, žáci na distanční výuce mají také možnost odebrat oběd (stále stejným způsobem – do jídlonosiče, příchod jen okolo školní jídelny), žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace potravy,
 4. pokud není možné dodržet hodinovou dotaci pro některé oblasti švp v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude realizován - prosím o důkladné sledování aktuálních rozvrhů (hlavně u volitelných předmětů),
 5. možnost individuálních konzultací ve škole (1 žák a 1 pedagog, možná přítomnost rodiče), o organizaci rozhoduje ředitel školy,
 6. nutnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole, je vhodné mít sebou 2-3 roušky na den (a sáček na jejich odložení),
 7. vstup cizích osob do školy je povolen jen v důvodných případech,
 8. je zakázán zpěv a sportovní činnost - TV a HV budou řešeny náhradním způsobem,
 9. v rámci ŠD je možné spojit v jednom oddělení žáky z 1 ročníku (pokud to jinak nelze).

Žáci, kteří budou ve škole na prezenční výuce, budou mít automaticky přihlášené obědy. Pokud o jídlo nemáte zájem, odhlašte si ho prosím na www.strava.cz.

Děkujeme za Vaši spolupráci během distanční výuky a těšíme se na naše žáky.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Od 18.11.2020 přecházejí 1. a 2. ročníky základních škol k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně. Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit dle platného rozvrhu. Škola bude otevřena ráno od 7:15 (pro ranní družinu od 6:00). Žáci po převléknutí a přezutí odcházejí rovnou do svých kmenových tříd. Vyučování začíná v 7:40. Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách žáků. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem). Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání a dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti.

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Školní jídelna bude i nadále vařit. Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, případné odhlášky je nutno provést přes www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:

 • mají ho přihlášený,
 • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
 • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

Dále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupin, každá třída bude v jednom oddělení družiny.

Žáci, pracovníci školy a jiné osoby mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol; totéž platí u družiny. Stejně tak ve školní jídelně jsou strávníci povinni mít po celou dobu nasazenou roušku vyjma konzumace jídla a pití. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili 2-3 čistými rouškami a sáčkem na odložení použitých roušek.

Těšíme se na naše žáky.​ S přáním hezkého dne,
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Sběr kaštanů a žaludů bude ukončen 13.11.

Nasbírané kaštany a žaludy mužete přivézt na školní dvůr v pracovní dny v čase od 7:00 do 14:00, nejpozdeji v pátek 13.11.

Markéta Zářecká

Dobrý den, od 1.11.2020 vstupuje v platnost dodatek našeho školního řádu k distanční výuce. Přikládám ho v příloze. Od 2.11.2020 pokračuje distanční výuka ve stejné formě jako před prázdninami.

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice