Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2020/2021 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

Vyučování začíná 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8 hodin:

  • žáci 1. ročníku (i s rodiči) a žáci 9. ročníku se sejdou na školním dvoře, odděleně podle tříd, prosím projděte na dvůr vpravo kolem školní jídelny, zde proběhne slavnostní zahájení, žáci pak odejdou do svých tříd s třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních organizačních záležitostí (asi na 20 minut), rodiče budou mít v té době možnost konzultace ohledně školní družiny i jídelny, v případě nepříznivého počasí bude toto uvítání ve školních tělocvičnách
  • žáci 2.-8. ročníku budou mít slavnostní zahájení ve svých kmenových třídách se svými učiteli (asi 30 minut)

Tento den se nevaří, nefunguje ani školní družina, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

Následující den (2.9.2020) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd, kde si řádně umyjí ruce).

  • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
  • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15.
  • Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené a přihlášené obědy (www.strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci prvního stupně mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 do 14:45, v pátek do 14:00). Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (vzhledem k situaci prosíme o zvážení, zda je opravdu nutné chodit s dítětem do šatny, od října již všichni žáci chodí úplně sami).

Dne 3.9.2020 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden).

Dne 4.9.2020 se 1. ročníky učí 4 hodiny (tj. 7:40 – 11:15).

Od 7.9.2020 se podle rozvrhu již bude učit celá škola.

Na pedagogické radě dne 10.10.2018 bylo odsouhlaseno:

Za každých 5 poznámek v žákovské knížce či na Bakalářích bude uloženo výchovné opatření v této posloupnosti: napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ. Dále následuje snížená známka z chování. Tou je chování hodnoceno až po projednání na pedagogické radě, která zakončuje dané pololetí, tj. před vysvědčením (pololetním a závěrečným).
Vedle chování (poznámek) bude přihlédnuto i k zapomínání, které je v současné době velkým problémem. Pokud žák třikrát zapomene, započítává se to jako jedna poznámka.

Chování vykazující známky, šikany (žáka nebo učitele), kyberšikany, pořizování nedovolených záznamů (fotek, videí, audiozáznamů aj.) bude ihned hodnocené vyšším stupněm výchovného opatření či sníženou známkou z chování na konci pololetí.

Mgr. Iva Sedláčková řš