Od 18.11.2020 přecházejí 1. a 2. ročníky základních škol k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně. Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit dle platného rozvrhu. Škola bude otevřena ráno od 7:15 (pro ranní družinu od 6:00). Žáci po převléknutí a přezutí odcházejí rovnou do svých kmenových tříd. Vyučování začíná v 7:40. Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách žáků. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem). Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání a dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti.

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Školní jídelna bude i nadále vařit. Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, případné odhlášky je nutno provést přes www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:

  • mají ho přihlášený,
  • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
  • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

Dále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupin, každá třída bude v jednom oddělení družiny.

Žáci, pracovníci školy a jiné osoby mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol; totéž platí u družiny. Stejně tak ve školní jídelně jsou strávníci povinni mít po celou dobu nasazenou roušku vyjma konzumace jídla a pití. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili 2-3 čistými rouškami a sáčkem na odložení použitých roušek.

Těšíme se na naše žáky.​ S přáním hezkého dne,
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy