Vážení rodiče i žáci,
vzhledem situaci připomínám pár informací k distanční výuce. V současné době máme v karanténě jednu třídu - 3.B. V případě, že je více jak 50% žáků v karanténě, probíhá vyučování formou distanční výuky. Pokud žák není v karanténě, může chodit do školy - zajistíme mu práci s vyučujícím, dohled i možnost připojení na distanční výuku. Opět nabízíme možnost zapůjčení školních tabletů po dobu distanční výuky.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (školní řád)

Pokud není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Distanční výuka je zajišťována kombinací synchronní online výuky (Teams) a asynchronní výukou, offline výukou, individuálními konzultacemi, pravidelnou komunikací v rámci školy, s žáky a jejich zákonnými zástupci.

Žáci jsou povinni se dle Zákona 561/2004 (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)v takovémto případě vzdělávat distančním způsobem. Komunikace a zadávání úkolů probíhá přes Bakaláře, online komunikace je vedena přes platformu Office 365 – Teams.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (i v distanční formě), a to přes Bakaláře.

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředku pro digitální komunikaci (tablet, notebook), tento majetek bude zapůjčen zákonnému zástupci na základě smlouvy o výpůjčce.

Distanční výuka je hodnocena podle klasifikačního řádu. Váhu známky určuje vyučující s přihlédnutím ke specifikům distanční výuky. Žáci i jejich zákonní zástupci jsou o hodnocení informováni přes Bakaláře.

V době distanční výuky mají žáci nárok na obědy. Oběd mussí být objednán přes strava.cz. Čistý jídlonosič musí  býr ráno donesen kolem školní jídelny. Nechte ho ve skříni k tomu určené (pod schody k družině). Oběd je možno odebrat od 11:00. 

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy