Pokyn ředitelky školy k distanční výuce od 14.10.2020

 1. Od 14.10.2020 se všichni žáci vzdělávají distanční formou výuky.
 2. Žáci 1.–4. ročníku stupně mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku). Ostatní předměty nejsou online, ale jejich výuka pokračuje dál – bude zadávána práce. O přesném rozvrhu výuky informuje třídní učitelka.
 3. Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se nevyučuje TV, VV, Pč, HV a volitelné předměty, ale bude z nich zadávána práce.
 4. Online výuka bude vedena přes Teams, zde je možno zadávat i úkoly a využívat testy. Pokud se žák nezúčastní online výuky, musí ho zákonný zástupce omluvit (přes Bakaláře, omluvenky eviduje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel) a bude mu určen náhradní způsob výuky. Docházka se eviduje v Bakalářích.
 5. Všechny úkoly budou zadávány přes Bakaláře.
 6. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní klasifikovat.
 7. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:
  • mají ho přihlášený,
  • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
  • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30
   Obědy byly všem odhlášeny hromadně, kdo má zájem, přihlásí si je na www.strava.cz!
 1. Škola nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety. Pokud budete mít zájem, je možné je zapůjčit zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a podepsání smlouvy o výpůjčce. Prosíme o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 734 579 103 (Iva Sedláčková), popř. 724 339 112 (Vlasta Jozífová).
 2. Pokud žáci nemají možnost při distanční výuce využívat výpočetní techniku (PC, tablet, telefon aj.), domluví se s učiteli a mohou odevzdávat práci v písemné podobě do schránky školy (u hlavního vchodu) nebo po návratu do školy (dle domluvy s vyučujícím). Stejně tak si mohou (po předchozí domluvě) ve škole vyzvednout zadávanou práci a úkoly.

25.10.-30.10.2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.

Tímto se ruší předchozí Pokyn k distanční výuce.

Platnost: 13.10.2020
Účinnost: 14.10.2020

Děkujeme a těšíme na návrat našich žáků do školy, Iva Sedláčková

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy