Zahájení školního roku 2020-2021

  Vážení žáci, zákonní zástupci a příznivci naší školy,

  dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2020/2021 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

  Vyučování začíná 1.9.2020 slavnostním zahájením v 8 hodin:

  • žáci 1. ročníku (i s rodiči) a žáci 9. ročníku se sejdou na školním dvoře, odděleně podle tříd, prosím projděte na dvůr vpravo kolem školní jídelny, zde proběhne slavnostní zahájení, žáci pak odejdou do svých tříd s třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních organizačních záležitostí (asi na 20 minut), rodiče budou mít v té době možnost konzultace ohledně školní družiny i jídelny, v případě nepříznivého počasí bude toto uvítání ve školních tělocvičnách
  • žáci 2.-8. ročníku budou mít slavnostní zahájení ve svých kmenových třídách se svými učiteli (asi 30 minut)

  Tento den se nevaří, nefunguje ani školní družina, žáci odcházejí ihned domů. Prosíme rodiče starších ročníků, aby nevstupovali do školy a počkali na děti před hlavním vchodem. Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají.

  Následující den (2.9.2020) se škola pro žáky otvírá v 7:15 (žáci se přezují a ihned odcházejí do svých tříd, kde si řádně umyjí ruce).

  • První ročník se učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté žáci mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout.
  • Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými třídními učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15.
  • Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené a přihlášené obědy (www.strava.cz). V provozu je i školní družina (pro přihlášené žáky) a to od 6:00 do 16:00. Naše družina má povolenou kapacitu 115 žáků (4 oddělení) a jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníků. Ostatní žáci prvního stupně mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 do 14:45, v pátek do 14:00). Žáci se už přezouvají a zamykají své šatny. Zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvního ročníku (vzhledem k situaci prosíme o zvážení, zda je opravdu nutné chodit s dítětem do šatny, od října již všichni žáci chodí úplně sami).

  Dne 3.9.2020 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden).

  Dne 4.9.2020 se 1. ročníky učí 4 hodiny (tj. 7:40 – 11:15).

  Od 7.9.2020 se podle rozvrhu již bude učit celá škola.

   

  Žáci ani rodiče nemusí mít v současné době ve škole roušky, nevybíráme žádné potvrzení o bezinfekčnosti. Je bohužel omezeno konání pobytových akcí a výletů. Podrobnější informace spojené s Covid-19 a distanční výukou jsou zpracovány v samostatných pokynech ředitelky školy.

  Povinnosti zákonných zástupců v souvislosti s Covid-19

  1. Informovat třídního učitele o důvodu absence (viz školní řád)
  2. Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID 19
  3. V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  4. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

  Povinnosti žáků v souvislosti s Covid-19

  1. Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
  2. Dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.
  3. Nezdržovat se bezdůvodně ve společných prostorách školy a WC.

   

  Pár novinek z prostředí školy:

  Počítačová učebna je vybavena novými počítači. Máme novou jazykovou učebnu v místě bývalého školnického bytu. Vymalovali jsme školní kuchyň a některé třídy. Vyměnili osvětlení v některých učebnách. Z MŠMT nám budou poskytnuty peníze na zakoupení nových mobilních zařízení pro učitele i žáky tak, abychom mohli v případě potřeby plynule přejít na online výuku. Učitelé prošli školením k obsluze online prostředí.

   

  A ještě rozpis tříd a třídních učitelů:

     Třídní učitel  Počet žáků 319 + 2  Učebna
   1.A  Mgr. Ivana Benešová  22  103
   1.B  Mgr. Tereza Kopová  15 + 1  132
   2.A  Mgr. Jaroslava Štoková  22  110
   2.B  Mgr. Zuzana Bílková  21  104
   3.A  Bc. Renáta Šťastná  19  107
   3.B  Mgr. Marie Brožová  18 + 1  102
   4.A  Mgr. Vítězslava Stodolová  18  109
   4.B  Mgr. Lenka Nešetřilová  21  108
   5.A  Mgr. Dana Tučková  18  209
   5.B  Mgr. Božena Špilínková  15  105
   6.A  Mgr. Alice Vanišová  17  207
   6.B  Bc. Lucie Horsinková  20  204
   7.A  Mgr. Hana Ošlejšková  17  208
   7.B  Mgr. Zuzana Vyhnálková  17  210
   8.A  Ing. Jan Brožek  26  223
   9.A  Mgr. Soňa Blažková  17  203
   9.B  Mgr. Jan Knap  16  202

   

  V tomto školním roce přivítáme 3 nové učitele - Mgr. Naděždu Baťkovou, Mgr. Terezu Kopovou a Mgr. Jiřího Nedbala a novou asistentku pedagoga p. Ivu Ugrinovou. Doufáme, že se jim zde bude líbit a příjemně pracovat.

  Změny ve školním řádě s účinností od 1.9.2020 vzhledem ke změně školského zákona a Metodice MŠMT:

  1.3 Žáci nemají dovoleno:

  1. b) používat během vyučování mobilní telefon bez svolení vyučujícího, popř. jiného zaměstnance školy (s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů - § 30 odst. 3 Zákona 561/2004 - Školský zákon)…

  3.2

  Budova školy se otevírá v 6:00 hod pro družinu, pro ostatní žáky v 7:15 hod. Škola je odemčena pouze od 7:15 do 7:40. Žáci vcházejí do šaten samostatně bez doprovodu, poté ihned odcházejí do kmenových tříd…

  Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů. Už se těšíme na naše žáky!

  Iva Sedláčková ředitelka školy

  Školní informační systém

  bakbuton
  Jak na to...
  ZÁPISY ONLINE

  Svátek má

  Praha

  Aktuality