Rozhodnutí MŠMT o schválení projektu SIPVZDne 13. 6. 2006 vydala ministryně školství mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková příkaz, kterým určuje postup rozdělení financí SIPVZ v roce 2006. V odůvodnění se uvádí: "Rozhodování nebylo jednoduché. Bylo nejvíce ovlivněno praktickou realizací nového školského zákona. Školy jsou v současné době ve fázi tvorby ŠVP a k němu příslušného vzdělávacího obsahu. Proto MŠMT nejvíce upřednostnilo podporu aktivních škol, neboť tyto školy jsou vlastně jedny z prvních průkopníků tvůrčího konstruktivistického přístupu k výuce s využitím jednak více existujících výukových zdrojů (digitálních), ale také vlastním přičiněním vzniklých drobných výukových materiálů, které budou k dispozici všem ostatním školám. Umožnit učitelům realizovat své vlastní myšlenky v rámci projektu totiž následně podporuje aktivitu těch samých učitelů při tvorbě ŠVP, resp. obsahu výuky podle vlastního ŠVP. Vlastní aktivita učitelů je totiž nejlepší metodou výuky směrující k aktivitě jejich žáků."

Projekt byl schválen i naší ZŠ v Cholticích.

Naše anotace

Projekt je zaměřen na provázanost znalostí jednotlivých vyučovacích předmětů, využití znalostí z informatiky v dalších předmětech na 2. stupni ZŠ v rámci ŠVP - prezentace žákovských prací ve vyučovacích předmětech fyzika, matematika, dějepis, německý jazyk. Žákům umožnit prostřednictvím www stránek přístup k aktuálnímu učivu, čehož chceme dosáhnout rozšířením stávající kapacity počítačové učebny a její větší zpřístupnění v souvislosti s vytvořením školních vzdělávacích a informačních internetových stránek, a zařazením moderních vzdělávacích programů. Klademe si za cíl zvýšit podíl interaktivní formy.

Náš cíl projektu

Na www stránkách školy se budou podílet samotní žáci a prezentovat tak svoji práci spolužákům, pedagogům a veřejnosti: Podíl učitelů :

Naše definice ukazatelů cílového stavu

Současná učebna je vybavena 15 počítači s připojením na internet, je umístěna v prostorově stísněné místnosti. Při vyučování sedí u každého počítače 2 žáci, takže učebna nevyhovuje kapacitním nárokům na kvalitní výuku. V učebně není dataprojektor, tiskárna je pouze černobílá. Stávající výukový software nelze plně využívat z důvodů vytížení PC učebny. Učebna je obsazena pravidelně v dopoledním i odpoledním vyučování - 30 hodin týdně. Po realizaci projektu:

Mgr. Vlasta Jozífová,
zástupce řš, členka řešitelského týmu