Anotace:

Primární náplní kroužku bude dramatické ztvárnění pohádek lidových i autorských (Josef Lada, Jan Werich, Božena Němcová, Alois Jirásek a další). Sekundární náplní bude rozvoj řečových schopností a slovní zásoby, paměti a vystupování na veřejnosti. Žáci se naučí vyjadřovat nejrůznější druhy emocí a charakterů. Kroužek je rovněž vhodný pro žáky, kteří mají problémy s trémou a stydí se. Tento kroužek jim umožní odbourat trému a prohloubí sociální komunikaci.

Mezipředmětové vztahy:

Dramatický kroužek bude spolupracovat s výtvarnou výchovou (tvorby kulis a kostýmů). Dále s IT výukou (grafická tvorba plakátů a internetových stránek na propagaci premiéry). V neposlední řadě také s výukou českého jazyka (hry na pohádková témata, pověsti apod.).

Cíl:

Cílem kroužku budou vystoupení 2x ročně (vánoční a na konci školního roku).