Od 18.11.2020 přecházejí 1. a 2. ročníky základních škol k prezenční výuce, zbylé třídy se vzdělávají distančně. Žáci 1. a 2. ročníku se budou učit dle platného rozvrhu. Škola bude otevřena ráno od 7:15 (pro ranní družinu od 6:00). Žáci po převléknutí a přezutí odcházejí rovnou do svých kmenových tříd. Vyučování začíná v 7:40. Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních třídách žáků. Je zakázáno provozovat sportovní činnost a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem). Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání a dodržování hygienických předpisů a bezpečnosti.

S žáky, kterým je umožněna prezenční výuka, je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a pedagogové mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.

Školní jídelna bude i nadále vařit. Žáci 1. a 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené, případné odhlášky je nutno provést přes www.strava.cz.

Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:

 • mají ho přihlášený,
 • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
 • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

Dále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák + 1 pedagog (možnost přítomnosti navíc také zákonného zástupce). O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní družiny je možný pro účastníky, kteří se podle výše uvedeného mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupin, každá třída bude v jednom oddělení družiny.

Žáci, pracovníci školy a jiné osoby mají povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol; totéž platí u družiny. Stejně tak ve školní jídelně jsou strávníci povinni mít po celou dobu nasazenou roušku vyjma konzumace jídla a pití. Prosíme rodiče, aby žáky vybavili 2-3 čistými rouškami a sáčkem na odložení použitých roušek.

Těšíme se na naše žáky.​ S přáním hezkého dne,
Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy

Sběr kaštanů a žaludů bude ukončen 13.11.

Nasbírané kaštany a žaludy mužete přivézt na školní dvůr v pracovní dny v čase od 7:00 do 14:00, nejpozdeji v pátek 13.11.

Markéta Zářecká

Dobrý den, od 1.11.2020 vstupuje v platnost dodatek našeho školního řádu k distanční výuce. Přikládám ho v příloze. Od 2.11.2020 pokračuje distanční výuka ve stejné formě jako před prázdninami.

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice

Dobrý den, dle informace z České správy sociálního zabezpečení už nebude požadováno k Žádosti o ošetřovné potvrzení ze školy. ČSSZ připravila nový formulář, který vyplní pouze rodiče a je ke stažení na jejich stránkách: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m. Poté je potřeba ho předložit na účetní oddělení Vašeho zaměstnavatele.
Informace z 23.10.2020: https://www.mpsv.cz/osetrovne

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29.10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31.10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice

Pokyn ředitelky školy k distanční výuce od 14.10.2020

 1. Od 14.10.2020 se všichni žáci vzdělávají distanční formou výuky.
 2. Žáci 1.–4. ročníku stupně mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku). Ostatní předměty nejsou online, ale jejich výuka pokračuje dál – bude zadávána práce. O přesném rozvrhu výuky informuje třídní učitelka.
 3. Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se nevyučuje TV, VV, Pč, HV a volitelné předměty, ale bude z nich zadávána práce.
 4. Online výuka bude vedena přes Teams, zde je možno zadávat i úkoly a využívat testy. Pokud se žák nezúčastní online výuky, musí ho zákonný zástupce omluvit (přes Bakaláře, omluvenky eviduje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel) a bude mu určen náhradní způsob výuky. Docházka se eviduje v Bakalářích.
 5. Všechny úkoly budou zadávány přes Bakaláře.
 6. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní klasifikovat.
 7. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:
  • mají ho přihlášený,
  • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
  • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30
   Obědy byly všem odhlášeny hromadně, kdo má zájem, přihlásí si je na www.strava.cz!
 1. Škola nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety. Pokud budete mít zájem, je možné je zapůjčit zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a podepsání smlouvy o výpůjčce. Prosíme o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 734 579 103 (Iva Sedláčková), popř. 724 339 112 (Vlasta Jozífová).
 2. Pokud žáci nemají možnost při distanční výuce využívat výpočetní techniku (PC, tablet, telefon aj.), domluví se s učiteli a mohou odevzdávat práci v písemné podobě do schránky školy (u hlavního vchodu) nebo po návratu do školy (dle domluvy s vyučujícím). Stejně tak si mohou (po předchozí domluvě) ve škole vyzvednout zadávanou práci a úkoly.

25.10.-30.10.2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.

Tímto se ruší předchozí Pokyn k distanční výuce.

Platnost: 13.10.2020
Účinnost: 14.10.2020

Děkujeme a těšíme na návrat našich žáků do školy, Iva Sedláčková

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy