Na Bakalářích v záložce Ankety je otevřen dotazník pro jednotlivé třídy 2. stupně ohledně zájmu o konzultace v jednotlivých předmětech a o třídnické hodiny. Anketa je přístupná do 2.6. do 24:00, je třeba se přihlásit přes internetový prohlížeč z rodičovského účtu.

O výsledcích a organizaci 2. stupně ve škole Vás budeme informovat po ukončení ​ankety. Předem děkujeme za vyplnění.

Informace z webu MŠMT

Vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Hezký den, Iva Sedláčková

 

Dobrý den, v pondělí 1.6. si můžete přijít do školy pro věci z šaten, a to od 9 do 10:55 a od 15:35 do 18:00. Vzhledem k tomu, že probíhala dezinfekce šaten, jsou věci uloženy v bednách v přízemí u piana. Pokud byste chtěli jindy, dejte mi prosím vědět. Hezký den, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice

 

 1. přihlášení žáci jsou rozděleni do tří skupin (max. 15 žáků na skupinu)
 2. prostory:
  1. skupina = bude ve 3.A
  2. skupina = bude ve 4.B
  3. skupina = bude ve 2.A
 3. rozpis pedagogů:
  1. skupina: Zuzana Vyhnálková 6:45 – 11:30, Lenka Jiřišťová 7:40 – 13:30
  2. skupina: Jan Knap 6:45 – 11:30, Martina Sládková 7:40 – 13:30
  3. skupina: Alice Vanišová 6:45 – 11:30, Regina Bornová 6:45 – 12:30
   Jan Brožek 11:15 – 16:00, Ilona Kubová 12:30 – 16:00
   Přesuny učitelů ani žáků mezi skupinami nejsou možné!
 4. příchod do školy – 1. den před školou bude vybíráno čestné prohlášení (bez tohoto čestného prohlášení nelze povolit vstup do školy), učitelé budou před školou od 7:00 (příjezd prvních autobusů) a organizovat příchod žáků a rozdělení do skupin, žáci si po vstupu vydezinfikují ruce, odejdou do šaten se přezout a poté do třídy. Skupiny neodchází najednou, ale až když je volný prostor. Škola začíná od 7:40.

(tj. 1.-5. ročník)

Dobrý den, dovolte mi, abych Vám představila základní podmínky, za kterých bude otevřena naše škola. Tento dokument vychází z Metodiky MŠMT. Přejděme tedy k základním informacím:

 • škola bude otevřena pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
 • je třeba žáky přihlásit do 18. 5. 2020 přes anketu v Bakalářích, která bude spuštěna 6.5.2020 v 9:00, s případnými dotazy se obracejte na Mgr. Jozífovou na telefonní číslo 724 339 112
 • skupiny budou neměnné a nelze do nich žáky zařadit později, skupiny budou tvořeny dle počtu přihlášených žáků, času jejich odchodu domů, ročníku; je tedy pravděpodobné, že ve skupince budou žáci z více ročníků
 • nadále bude probíhat výuka učitelů na dálku i online, ve škole se o výuku nejedná (neučí se tedy dle rozvrhu), žáci budou mít pouze vzdělávací aktivity. Tudíž se ani nejedná o volné hraní s kamarády, jelikož musí dodržovat přísná hygienická pravidla – vzdálenost 2 metry, roušky atd.
 • přestávky i pobyt venku budou tak, aby se jednotlivé skupinky nepotkaly
 • žák musí 25. 5. 2020 odevzdat podepsané Čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto nesmí vstoupit do školy
 • v případě malého počtu zájemců nebude fungovat ani školní jídelna
 • příprava na přijímací zkoušky pro 5. ročníky probíhá online
 • I když dítě do školy či školky nepošlete, ošetřovné vám zůstane

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2020/2021.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi min. 1,2-2 metry, tyto rozestupy se dodržují i mimo třídu. Každý žák bude mít ve škole 2 čisté roušky a sáček na uložení upotřebené roušky.
 • Zájem je třeba potvrdit do 7.5.2020 přes anketu v Bakalářích, pozdější žádosti nebude vyhověno.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • žák je povinen přinést hned první den podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. český jazyk a matematika, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:
  Příprava bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:10 do 11:30 ve dvou bocích (M+ČJ):
  • 8:10 – 9:40
  • přestávka 20 minut
  • 10:00 – 11:30

ZapisyOnline 468x60

Vzhledem k situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat po celý duben, tj. od  1.4. do 30.4.2020.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. přihlášku je možné vyplnit online na Zápis do 1. třídy, poté je třeba dokument vytisknout, podepsat a doručit do školy (poštou nebo do schránky u hlavního vchodu)
 2. stáhnout si z našich stránek formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek, vyplnit, podepsat, doručit poštou nebo do schránky u vchodu
 3. osobní podání (v nutných případech): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je třeba zařídit, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, žadatelé proto budou do budovy školy vpuštěni jednotlivě.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) – občanský průkaz a rodný list dítěte. Prosíme o předchozí objednání na telefonu: 734 579 103.
  • Osobně pouze v těchto dnech:
               Čtvrtek 2.4. od 9:00 – 16:00
             Pátek 3.4. od 9:00 – 16:00
             V jiných termínech pouze po dohodě!
 4. do datové schránky školy (9fzpdyy)
 5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

Žádost o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty k odkladu:

Žádost o odklad školní docházky

Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy