Od školního roku 2007/2008 začala naše škola vyučovat v 1. a 6. třídě podle vlastního školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) s názvem Učíme se pro život. V současnosti je tento vzdělávací program využíván ve všech třídách. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinátorkou prací na programu byla Mgr. Hana Ošlejšková, na 1. stupni Mgr. Vlasta Vejběrová. Na celkové kompletaci ŠVP se podílela Mgr. Vlasta Jozífová.

Obsah ŠVP vychází z původně využívaného vzdělávacího programu Základní škola. Došlo však k některým přesunům vyučovacích témat mezi ročníky, úpravě počtů vyučovacích hodin, je rozšířena nabídka volitelných předmětů. Jednou z novinek je i sebehodnocení žáků. Po skončení výuky určitého tématického celku budou žáci hodnoceni nejen učitelem, ale provedou i sebehodnocení. V 1. až 3. ročníku se budou žáci sami hodnotit třemi stupni formou symbolů: umím — sluníčko, částečně umím — sluníčko s mráčkem, neumím — zataženo, sluníčko za mrakem. V 4. a 5. třídě slovně výrazy umím výborně, umím částečně, neumím. Na druhém stupni se budou žáci hodnotit slovně v pěti stupních.

Svůj vlastní výchovně vzdělávací program má i naše školní družina. V programu, jehož autorkou je Ing. Vladimíra Lichnovská a vychovatelky školní družiny, je kladen důraz na relaxaci dětí po vyučování, výtvarné, sportovní a vzdělávací aktivity, velký význam má osobnostní výchova, vedení dětí ke vzájemným dobrým vztahům atd.

Vzdělávací programy využívané naší školou:

 

Zavádění druhého cizího jazyka do výuky základních škol.

Od školního roku 2014/2015 byl rozhodnutím MŠMT před základní školy postaven úkol zařadit do výuky druhý cizí jazyk. V naší škole jsme se rozhodli pro německý jazyk. Tak jak bývá ve školství zvykem, rozhodnutí padlo, finanční podpora však ne.

S materiálním zajištěním výuky nám velmi pomohl podnik Lesy České republiky, který poskytl naší škole sponzorský dar ve výši 10 000 Kč. Darované prostředky jsme použili v průběhu prvního pololetí na spolufinancování nákupu učebnic, výukových CD, metodických příruček a licencí pro výukové programy do interaktivních tabulí.

 

images/vyuka_NJ.jpg