Oznámení školní jídelny

V týdnu od 24.6. se nepřijímají odhlášky na obědy. Při nemoci je možnost vydat oběd do jídlonosiče.

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Zveme k nám budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Dobrý den,
rádi bychom pozvali budoucí prvňáčky na setkání s paní učitelkami, a to 17.6. v 15:00 v naší škole. Pokud už mají vybavený penál, ať si ho přinesou. Pokud ne, nevadí – nepotřebují nic.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků proběhne v pondělí 24.6.v 15:30 v jídelně naší školy. Více informací na přiloženém letáku, předem děkuji za jeho vyvěšení a informování rodičů i dětí.
Těšíme se na ně.

Přeji krásný den a vydržme až do finiše!

Mgr. Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice


Základní škola Choltice, okres Pardubice hledá:
učitele/učitelku 2. stupně, aprobace ČJ – nejlépe v kombinaci s AJ, VV aj.,

nástup od 1.9.2019, plný úvazek.

Požadujeme:

ukončené vzdělání učitelství 2. stupně, spolehlivost, hlavu plnou nápadů a nadšení.

Nabízíme:

příjemné pracovní prostředí, milé kolegyně, hezkou přírodu, celý úvazek, příjemnou pracovní dobu. Více informací o naší škole na www.zscholtice.cz.

Životopisy zasílejte prosím na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Cholticích 31.5.2019

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Základní škola Choltice, okres Pardubice hledá:
učitele/učitelku 1. stupně,

nástup od 1.9.2019, plný úvazek.

Požadujeme:

ukončené vzdělání učitelství 1. stupně, spolehlivost, hlavu plnou nápadů a nadšení.

Nabízíme:

příjemné pracovní prostředí, milé kolegyně, hezkou přírodu, celý úvazek, příjemnou pracovní dobu. Více informací o naší škole na www.zscholtice.cz.

Životopisy zasílejte prosím na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Cholticích 10.5.2019

Mgr. Iva Sedláčková ředitelka školy

Oznámení o Zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Čipový systém otvírání hlavních vchodových dveří

Od 8.4. 2019 byl pro naše žáky zaveden systém otvírání hlavních vchodových dveří v čase od 7:40 do 14:00 čipem z jídelny. Žáci, kteří na obědy nechodí, si zakoupí svůj čip u vedoucí školní jídelny (7:00 – 7:35).

Přeji hezké jarní dny, Iva Sedláčková, ředitelka školy

BULLETIN MAS Železnohorský region

 

Chování a jeho hodnocení na naší škole

Na pedagogické radě dne 10.10.2018 bylo odsouhlaseno:

Za každých 5 poznámek v žákovské knížce či na Bakalářích bude uloženo výchovné opatření v této posloupnosti: napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ. Dále následuje snížená známka z chování. Tou je chování hodnoceno až po projednání na pedagogické radě, která zakončuje dané pololetí, tj. před vysvědčením (pololetním a závěrečným).
Vedle chování (poznámek) bude přihlédnuto i k zapomínání, které je v současné době velkým problémem. Pokud žák třikrát zapomene, započítává se to jako jedna poznámka.

Chování vykazující známky, šikany (žáka nebo učitele), kyberšikany, pořizování nedovolených záznamů (fotek, videí, audiozáznamů aj.) bude ihned hodnocené vyšším stupněm výchovného opatření či sníženou známkou z chování na konci pololetí.

Mgr. Iva Sedláčková řš

Ukončení sběru víček

Sběr víček od PET lahví pro Eričku Beranovou ukončujeme k 12.10.2018.

Prosíme všechny děti, ať donesou, co mají nasbírané. Po 12.10. již víčka nepřijímáme.

Tomáš Vyhnálek

Pravidla pro vstup do budovy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji nová pravidla pro vstup do naší základní školy. Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením a budete ho všichni od 11.4. 2016 respektovat.

Děkuji, Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

 

Postup školy při poskytování informací

(podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)

Základní škola Choltice, okres Pardubice je zřízena jako příspěvková organizace usnesením obecního zastupitelstva obce Choltice ze III. zasedání dne 14.4.1994 ke dni 1.7.1994. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Činnost školy je vymezena zákonem: č. 561/2004 (školský zákon)
Činnost školy je vymezena vyhláškami: č. 48/2005
č. 74/2005
č. 107/2005
(o základním vzdělávání)
(o zájmovém vzdělávání – družina)
(o školním stravování)

Statutárním orgánem školy je ředitelka Iva Sedláčková jmenovaná do funkce 1. 8. 2015.

Organizace školy: úsek řízení tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
školní družinu řídí vedoucí vychovatelka
ekonomický úsek hospodářka školy
školní stravování vedoucí školní jídelny
provozní úsek školník

Oblasti rozhodování ředitele školy jsou vymezeny §164 a165 zákona 561/2004 (školský zákon).

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Iva Sedláčková řš 

Omlouvání žáků

Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění od 1. 9. 2015

§22
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

§50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Pověřenec ochrany osobních údajů

Ing. Lada Horáčková je jmenována dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do funkce pověřence na ochranu osobních údajů v Základní škole Choltice, okres Pardubice, a to s účinností od 25.5.2018.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice