1. Od 4.1.2021 mají žáci 1.-2. ročníků prezenční výuku ve škole dle platných rozvrhů. Školní jídelna pro ně vaří, všichni mají obědy přihlášené. Pokud nemáte o obědy zájem, je třeba je odhlásit na www.strava.cz. Škola bude pro žáky otevřena od 7:15 (pro družinu od 6:00), vyučování začíná v 7:40, žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat hygienické zásady a nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tj. i v ŠD), doporučujeme min. 2 roušky na den a sáček na odkládání použité roušky, žáci budou v ŠD rozděleni do 4 oddělení ŠD – dle tříd. Důraz je kladen na časté a intenzivní větrání. Nebude se zpívat a cvičit – místo toho doporučujeme procházku a pobyt na čerstvém vzduchu.
 2. Od 4.1.2021 se žáci -9. ročníků vzdělávají distanční formou výuky.
 3. Žáci 3.–4. ročníku stupně mají online ČJ, M, AJ, Vl+Př (či Prvouku). Ostatní předměty nejsou online, ale jejich výuka pokračuje dál – bude zadávána práce. O přesném rozvrhu výuky informuje třídní učitelka.
 4. Žáci 5.-9. ročníku mají online výuku dle rozvrhu. Online se nevyučuje TV, VV, Pč, HV a volitelné předměty, ale bude z nich zadávána práce.
 5. Online výuka bude vedena přes Teams, zde je možno zadávat i úkoly a využívat testy. Pokud se žák nezúčastní online výuky, musí ho zákonný zástupce omluvit (přes Bakaláře, omluvenky eviduje a zapisuje do třídní knihy třídní učitel) a bude mu určen náhradní způsob výuky. Docházka se eviduje v Bakalářích.
 6. Všechny úkoly budou zadávány přes Bakaláře.
 7. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka zakotvena ve Školském zákoně, je možno při ní klasifikovat.
 8. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají možnost vyzvednout si ve škole oběd za těchto podmínek:
  • mají ho přihlášený,
  • do 7:40 přinesou k venkovním dveřím školní jídelny (vchod kolem školní kuchyně) řádně umytý a podepsaný (jméno, příjmení, třída) jídlonosič a odloží ho do prostor k tomu určených (skříň pod družinovými schody)
  • oběd si mohou vyzvednout na tom samém místě (opět vchodem kolem školní kuchyně) v době od 11:00 do 13:30

   Obědy jsou žákům na distanční výuce odhlášeny hromadně, kdo má zájem, přihlásí si je na www.strava.cz!
 1. Škola opět nabízí po dobu distanční výuky k zapůjčení tablety. Pokud budete mít zájem, je možné je zapůjčit zákonnému zástupci po předložení občanského průkazu a podepsání smlouvy o výpůjčce. Prosíme o předchozí telefonickou domluvu na telefonním čísle 734 579 103 (Iva Sedláčková), popř. 724 339 112 (Vlasta Jozífová).
 2. Pokud žáci nemají možnost při distanční výuce využívat výpočetní techniku (PC, tablet, telefon aj.), domluví se s učiteli a mohou odevzdávat práci v písemné podobě do schránky školy (u hlavního vchodu) nebo po návratu do školy (dle domluvy s vyučujícím). Stejně tak si mohou (po předchozí domluvě) ve škole vyzvednout zadávanou práci a úkoly.

Tímto se zrušuje předchozí Pokyn k distanční výuce.
Platnost: 30.12.2020
Účinnost: 4.1.2021

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy